1.Nazwa LGD 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
 

2. Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Gałczewo 7

87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro Projektu (adres do korespondencji)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Plac 1000-lecia 22a

87-400 Golub-Dobrzyń

-tel./fax 56 682 03 53

-e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- www.lgddolinadrwecy.org.pl

3. Imiona i nazwiska członków zarządu

1) Prezes Zarządu – Magdalena Gadomska 

2) Wiceprezes Zarządu – Marta Iwan 

3) Sekretarz – Elżbieta Górzyńska 

4) Skarbnik – Janusz Gurtowski

5) Członek Zarządu – Agnieszka Żółtowska

6) Członek Zarządu – Marcin Szynkiewicz

7) Członek Zarządu – Janusz Wiwatowski

4. Pracownik biura

Katarzyna Sadowska  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 56 682 03 53

5. Obszar Działania

Nasza obszar działania obejmuje:

Miasto Golub-Dobrzyń

Gmina Ciechocin

Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina Kowalewo Pomorskie

Gmina Radomin

Gmina Zbójno
 
6. Krótka informacja o działalności LGD
Organizacja nasza rozpoczęła działalność w roku 2006, jako Związek Stowarzyszeń, w związku z realizowanym projektem w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z ideą podejścia typu LEADER stanowimy partnerstwo trójsektorowe i wykorzystujemy wiedzę oraz i umiejętności naszych członków - przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (m.in. przedsiębiorców)i społecznego (m.in. lokalnych organizacji pozarządowych). Nasze działania koncentrujemy na  terenie pięciu gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin oraz Zbójno.
Celami  i zadaniami statutowymi naszego stowarzyszenia są w szczególności:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans;
2) aktywizowanie i wspieranie ludności wiejskiej;
3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju ;
4) promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;
5) mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD;
6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich położonych na obszarze LGD;
7) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich udziału w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych programów pomocowych, i w ramach tego wspieranie oraz upowszechnianie idei samorządowej oraz aktywności lokalnej;
8) propagowanie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym z programów pomocowych;
9) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
10) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania LGD, mających na celu:
a. rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
b. poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców,
c. edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców,
d. aktywizację gospodarczą i zawodową,
e. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
f. propagowanie zdrowego trybu życia,
g. zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD,
11) podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości, edukacji, kultury, aktywności obywatelskiej, społeczeństwa informacyjnego, zasobów ludzkich oraz poszanowania prawa na obszarze działania LGD;
12) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych oraz tworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze LGD;
13) promocja i organizacja wolontariatu;
14) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i wydawniczej;
15) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) współpraca międzynarodowa, rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD;
17) współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi - krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;