„STOWARZYSZENIE LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC”
 
Adres: Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk
Tel./fax: 056 6220095
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000254737
Obecnie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ liczy 51 członków zwyczajnych

L.p.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Kazimierz Piotr Grążawski

Prezes Zarządu

2.

Henry Kowalski

Wiceprezes Zarządu

3.

Paweł Szameta

Wiceprezes Zarządu

 
Krótka historia:
2004 - pomysł na uczestnictwo w Pilotażowym Programie Leader+
31.12.2004 - złożenie wniosku do FAPA na dofinansowanie projektu
15.09.2005 - podpisanie umowy na realizację projektu "Pojezierze Dobrzyńskie - aktywizacja terenów wiejskich - region północ" w ramach PPL+ schemat
W ramach projektu podzielonego na dwa etapy zrealizowano następujące działania:
I etap:
26.10.2005 - Konferencja otwierająca poświęcona Pilotażowemu Programowi Leader+ i jego znaczeniu dla rozwoju polskiej wsi z udziałem przedstawicieli 7 gmin biorących udział w projekcie
27.10.2005 - 14.11.2005 - spotkania informacyjno-konsultacyjne z lokalną społecznością w każdej gminie objętej projektem
II etap:
28.11.2005 - 20.12.2005 - spotkania informacyjno-szkoleniowe w każdej z 7 gmin biorących udział w projekcie
04.01.2006 - utworzenie Lokalnej Grupy Działania
13.01.2006 - 17.03.2006 - spotkania informacyjno-szkoleniowe w istniejącym LGD
09.05.2006 - Konferencja podsumowująca I schemat prac w ramach Pilotażowego Programu Leader+
19.06.2006 - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do II schematu Pilotażowego Programu Leader+
Złożony w 2006 r. w ramach II schematu PPL+ wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony, co zaowocowało kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej LGD. Było to podpisanie umowy i  otrzymanie dofinansowania w ramach PPL+ schemat II projektu pn.: "Bogactwo naturalne i kulturowe drogą do poprawy jakości życia na Ziemi Dobrzyńskiej". Projekt był realizowany od początku 2007r. do połowy roku 2008 i obejmował szereg powiązanych ze sobą działań, w tym m.in.:
SZKOLENIA:
1. „Spotkania szkoleniowe zmierzające do aktywizacji gospodarczej i wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców”.
Zakres: Aktywizacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości wśród mieszkańców w formie szkoleń, w tym: wstępne szkolenia, ogólnie uświadamiające, co do istniejących szerokich możliwości gospodarowania na obszarach wiejskich. Na dalszym etapie specjalistyczne, związane z zaistnieniem konkretnych pomysłów biznesowych, jak postępować od fazy koncepcyjnej po wdrożenie koncepcji w życie i funkcjonowanie.
2. „Szkolenie podnoszące umiejętności kulinarne mieszkańców w kontekście wykreowania produktów lokalnych Ziemi Dobrzyńskiej”
Zakres: Podniesienie umiejętności wybranej grupy osób w zakresie umiejętności kulinarnych. Potrawy przygotowywane w oparciu o sposoby i receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie w gospodarstwach na terenie Ziemi Dobrzyńskie. Zebranie przepisów przygotowywania potraw, aby uniknąć ich zapomnienia i zatracenia.
3. „Szkolenia dla mieszkańców z rękodzielnictwa”.
 Zakres: Odszukanie osób predysponowanych (utalentowanych) do prac rękodzielniczych oraz przyuczenie ich do wykonywania wyrobów rękodzielniczych, które będą mogły być później sprzedawane na imprezach lokalnych promujących obszar LGD i będą stanowić źródło dochodów dla tych osób.
4. „Cykl szkoleń obejmujący opracowanie i wprowadzenie marki regionu podnoszącej wartość produktów wytwarzanych na obszarze LGD oraz promującej Ziemię Dobrzyńska”.
 Zakres: Cykl spotkań szkoleniowych (m.in. w formie warsztatów) z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mieszkańcami, w trakcie których została wypracowana wspólna/spójna polityka promocji obszaru działania LGD, jego zasobów oraz producentów/usługodawców i ich produktów/usług. Celem realizacji projektu w perspektywie długofalowej jest stworzenie na obszarze objętym projektem nowych miejsc pracy poprzez rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw poza działalnością rolniczą.
Pomysłem na promowanie naszego obszaru stało się hasło: "Dobre - bo dobrzyńskie!"
DORADZTWO:
1. „Świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla osób zamierzających otworzyć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą”.
 Zakres: Świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla mieszkańców, szczególnie w kontekście pozyskiwania środków finansowych/funduszy pomocowych oraz innego doradztwa gospodarczego. Wsparcie przeznaczono dla osób, które chciałyby otworzyć bądź rozwinąć działalność spójną z obranymi przez nas kierunkami rozwoju, a w szczególności przy wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych.
SIECIOWANIE I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z LGD W KRAJU I ZAGRANICĄ:
1. Wyjazd studyjny do LGD "Partnerstwo Drawy" z województwa zachodniopomorskiego,
2. Wyjazd studyjny do LGD "Podbabiogórze" z województwa małopolskiego,
3. Wyjazd studyjny do LGD "Stettiner Haff" z Niemiec,
4. Wyjazd studyjny do LGD "West Cork" z Irlandii.
Zakres: Współpraca z innymi LGD na terenie kraju i z zagranicy w celu podnoszenia wiedzy członków LGD na temat realizacji projektów. Wyjazdy studyjne miały na celu podniesienie ogólnej świadomości członków stowarzyszenia, przybliżenie jak konkretnie wdrożyć dane przedsięwzięcie, jak robią to inne grupy. Jest to także forma promocji naszego terenu w kraju i za granicą. Wyjazdy studyjne odbyły się do Niemiec, Irlandii oraz na terenie kraju. W efekcie podpisano umowy o współpracy, które dostępne są w zakładce "Współpraca" menu głównego.
ORGANIZACJA IMPREZ PROMUJĄCYCH OBSZAR LGD
1. ,,Dobrzyńscy Siłacze” (gmina Rypin),
2. „Festiwal Kultury Dobrzyńskiej” (gmina Brzuze),
3. „Festyn Rycerski” (gmina Wąpielsk),
4. „Skarb Ziemi Dobrzyńskiej” (gmina Skrwilno),
5. „Mistrzostwa Polski w Triathlonie” (gmina Górzno),
6. „Święto Jabłka” (gmina Świedziebnia),
7. „Zajazdy Szlacheckie” (gmina Wąpielsk),
8. „IX Rajd Trzynastu Jezior” (gmina Brzuze),
9. „VIII Międzygminny Cross Rowerowy” (gmina Brzuze),
10. „Marsze na orientację Bezdroża Ugoskie”  (gmina Brzuze).
Zakres: Organizacja imprez promujących obszar LGD oraz jego zasoby naturalne i kulturowe w formie festynów, festiwali, konkursów, zawodów, pikników – mających na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD w tym wzrost aktywności organizacji pozarządowych. Imprezy były jednocześnie atrakcją turystyczną oraz stworzyły mieszkańcom możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów ze sprzedaży produktów kulinarnych czy rękodzielniczych.
OPRACOWANIA
1. „Opracowanie raportu o stanie obiektów kulturowych LGD”.
Zakres: Analiza stanu posiadanych obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze lgd, określająca stan techniczny, atrakcyjność i możliwość wykorzystania dla rozwoju turystyki, konsultacje konserwatorskie w zakresie określenia kosztów i możliwych do wykonania prac w celu zagospodarowania zasobów dla rozwoju turystyki i kultury.
2. „Opracowanie sieci szlaków turystycznych LGD”.
Zakres: Opracowanie koncepcji i wytyczenie atrakcyjnych szlaków turystycznych. Obejmujących lokalne walory, atrakcje kulturowe, naturalne, w formie mapy turystycznej na terenie LGD. Założeniem trzech LGD działających na Ziemi Dobrzyńskiej jest stworzenie sieci szlaków, które będą się ze sobą łączyły w celu stworzenia efektywnej sieci turystycznej dla całej Ziemi Dobrzyńskiej.
 
3. „Opracowanie zbioru dobrzyńskich potraw kulinarnych”
Zakres: Zachowanie i przywrócenie bogactwa kulturowego, występującego w postaci potraw kulinarnych, dawnych dań serwowanych na dworkach i pałacach oraz w gospodarstwach domowych przez mieszkańców. Opracowanie zawiera zbiór najciekawszych potraw wraz z przepisami jak je przyrządzić.
4. „Opracowanie przewodnika turystycznego dla obszaru LGD”.
Zakres: Opracowanie przewodnika turystycznego który zawiera zasoby naturalne oraz kulturowe materialne i niematerialne naszego obszaru a więc przegląd naszych pięknych malowniczych terenów, wspaniałych zabytków, legendy, mity, podania, zwyczaje, produkty regionalne (kulinarne i rękodzielnicze). W opracowaniu zawarta jest jednocześnie informacja o bazie noclegowej i gastronomicznej wraz z informacjami teleadresowymi, będąca pewną formą reklamy.
 
5. "Opracowanie Strategii rozwoju sieci informacji na obszarze LGD"
Zakres: Zadanie miało na celu opracowanie koncepcji rozwoju szerokopasmowego i taniego dostępu do sieci Internet dla wszystkich mieszkańców na terenie LGD, uwzględniając i wykorzystując działania podejmowane przez Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych przez samorządy a ukierunkowanych na zachowanie, wykorzystanie, promocję obszaru LGD i jego zasobów oraz aktywizację mieszkańców, w tym:
- Opracowanie Programu prac konserwatorsko-restauratorskich oraz kosztorysu dla głównego ołtarza z Kościoła P.W. Podwyższenia Świętego Krzyża w Górznie,
- Opracowanie dokumentacji boiska sportowego w gminie Wapielsk,
- Opracowanie dokumentacji centrum sportowego w gminie Brzuze,
- Opracowanie dokumentacji zespołu sportowego w Stępowie w gminie Rypin,
- Opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania obiektu pałacowego w Sadłowie w gminie Rypin,
- Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia zamku w Radzikach Dużych  w gminie Wąpielsk,
- Opracowanie dokumentacji zagospodarowania dworu w Ostrowitem w gminie Brzuze,
- Opracowanie dokumentacji rekonstrukcji zabytkowego parku w Skrwilnie i zaadaptowania go dla potrzeb rekreacji w gminie Skrwilno,
- Opracowanie dokumentacji renowacji parku wiejskiego w Świedziebni w gminie Świedziebnia,
- Opracowanie dokumentacji zagospodarowania i wyeksponowania Grodziska średniowiecznego w Osieku w gminie Osiek,
- Opracowanie dokumentacji ośrodka wypoczynko-rekreacyjnego w Balinie w gminie Rypin,
- Opracowanie dokumentacji budowa promenady spacerowej wokół jeziora Górznieńskiego w gminie Górzno,
- Opracowanie dokumentacji dla budowy pomostu wraz z infrastruktura towarzyszącą nad jeziorem w gminie Brzuze.
7. „Opracowanie projektów tablic informacyjnych i innych materiałów z logo LGD wizualizujących obszar LGD spójnych dla całej Ziemi Dobrzyńskiej”.
Zakres: Projekt zrealizowany z dwoma innymi LGD działającymi na Ziemi Dobrzyńskiej w celu podobnego oznakowania zasobów całej Ziemi Dobrzyńskiej a jednocześnie stworzenia dla turystów przejrzystego systemu informacji o zasobach naturalnych i kulturowych Ziemi Dobrzyńskiej.
WYDAWNICTWO I PROMOCJA:
1. Wydanie przewodnika turystycznego dla obszaru LGD do bezpłatnej dystrybucji,
2. Wydanie zbioru dobrzyńskich potraw kulinarnych,
3. Mapy promujące obszar LGD z głównymi atrakcjami i szlakami turystycznymi,
4. Foldery promocyjne,
5.  Witacze obszaru LGD,
6. Wynajem bilbordu reklamowego.
 Zakres: Promocja wśród mieszkańców LGD i turystów zasobów LGD poprzez wydanie do bezpłatnej dystrybucji przewodników turystycznych i zbiorów kulinarnych, map turystycznych, folderów reklamowych, wynajem bilbordów, wykonanie witaczy, ogłoszenia w prasie, itd.
Poniżej baner wspólny dla trzech lokalnych grup działania reklamujący Ziemię Dobrzyńską:
LGD Dolina Drwęcy, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ sfinansowany w ramach II schematu PPL+.